سامانه اطلاعات مدیریت

به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، راهکاری نوین برای هم نوایی و هم افزایی بیشتر در خانواده شرکت آرایشی بهداشتی دکتر عبیدی است.

کاربر:   زمان: 1401/07/09 22:00:53